Polskie Stowarzyszenie Boot Camp

Polskie Stowarzyszenie Boot Camp to organizacja pozarządowa zrzeszająca ludzi z pasją, którzy chcą współkreować razem z nami wizerunek Boot Camp w Polsce. Stawiamy na profesjonalizm i eksperckość, dlatego bezustannie doskonalimy swoje umiejętności i poszerzamy wiedzę.

Naszą misją jest bycie liderem i wszelkie nasze działania podporządkowujemy temu celowi. Organizujemy szkolenia instruktorskie dzielimy się wiedzą w mediach, aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach związanych z ~Boot Camp w Polsce i poza jej granicami.

Jesteśmy otwarci i transparentni. Współpracujemy i zachęcamy do współpracy. Wierzymy w siłę zespołu i wspieramy inicjatywy lokalne. Jesteśmy organizatorami wydarzeń sportowo - rekreacyjnych, które m.in. obejmujemy patronatami sportowymi. Mamy kod etyki i działamy zgodnie z jego wytycznymi.

Początki i ewolucja Boot Camp

Boot Camp fitness, w formie jaką znamy dzisiaj, powstał w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Na kontynencie europejskim Boot Camp pojawił się w 1999 roku w Wielkiej Brytanii, która obok Stanów Zjednoczonych i Australii jest najsilniejszym ośrodkiem dyktującym kierunki rozwoju tej formy fitness.

Początki Boot Camp sięgają końca XIX wieku. W 1888 roku w Ośrodku Wychowawczym w Elmira w stanie Nowy Jork wprowadzono pierwsze za­jęcia ruchowe oparte o proste ćwiczenia i wojskową dyscyplinę. Celem tych zajęć było przede wszystkim utrzymanie dyscypliny wśród wychowanków oraz utrzymanie sprawności fizycznej. W 1898 roku rozwiązania treningowe z Elmiry zaadaptowała do swoich potrzeb Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych. Marynarze ćwiczyli w ciasnych, opiętych spodniach, dzisiaj nazywanych getrami lub legginsami, wtedy zwanych „boot” (potoczna nazwa marynarza – rekruta), od których pochodzi dzisiejsza nazwa tej formy treningu – Boot Camp. Armia i Marynarka Stanów Zjednoczonych z powo­dzeniem stosowała tę formę przygotowania fizycznego żołnierzy, aż do 1920 roku. Od 1940 roku w Armii Stanów Zjednoczonych Boot Camp był stoso­wany nie tylko w celu przygotowania fizycznego żołnierzy, ale także jako na­rzędzie w resocjalizacji tych, którzy popełnili przestępstwa (Smith 1988).

Zalety prostego treningu opartego na nieskomplikowanych ćwiczeniach, możliwego do realizacji w każdych warunkach dostrzegły w 1950 roku Kanadyjskie Królewskie Siły Powietrzne. Wtedy to powstał plan treningowy Five Basics Exercises – 5BX (Pięć Podstawowych Ćwiczeń), który wdrożono do utrzymania sprawności fizycznej pilotów stacjonujących w różnych, często niezagospodarowanych i niedostępnych rejonach Kanady. Do 1960 roku opracowano kilka różnych wariantów treningowych Boot Camp dostosowanych do płci, wieku i sprawności fizycznej żołnierzy (Anderson i wsp. 1999).

Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku Armia Stanów Zjednoczonych ponownie zaczęła stosować Boot Camp jako narzędzie do resocjalizacji żołnierzy. W latach osiemdziesiątych przyjęte w wojsku rozwiązania przenie­siono na warunki więzienne i domy poprawcze, podobnie jak w Armii w celach resocjalizacyjnych. Pomimo pozytywnych efektów i przychylnych ocen decydentów na przełomie XX i XXI wieku program zamknięto (Anderson i wsp. 1999).

Doświadczenia zdobyte przez wojskowych i cywilnych instruktorów w pracy z żołnierzami i recydywistami zostały przeniesione z dobrym skutkiem na grunt cywilny. W 2005 roku szczyt popularności Boot Camp osią­gnął dzięki „reality show” emitowany do amerykańskiej telewizji, w których to promowano Boot Camp Fitness, jako doskonałe narzędzie do utraty zbędnych kilogramów i podniesienie szeroko rozumianej sprawności fizycznej.

Idea prostego treningu dostępnego dla wszystkich, niewymagającego specjalnej infrastruktury, została w 1999 roku przeniesiona na grunt brytyjski, gdzie powstał program British Military Fitness (BMF), będący obecnie wyznacznikiem formy treningu, jaką jest Boot Camp Fitness. W pierwszych zajęciach w londyńskim Hyde Park’u uczestniczyły 3 osoby. Trzy lata później BMF gromadził na swych zajęciach tysiące ludzi w parkach Wielkiej Brytanii osiągając w 2011 roku liczbę 25 000 ćwiczących. Rozwiązania treningowe Boot Camp Fitness i terminologia opracowana w Wielkiej Brytanii przez BMF są obecnie stosowane na całym świecie. Na dzień dzisiejszy Boot Camp Fitness jest dobrze rozwijającą się formą treningu, popularną w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki i krajach Zachodniej Europy. (www.bootcampmilitaryfitnessinstitute.com).

Do Polski ten rodzaj aktywności fizycznej dotarł w roku 2012, a w 2013 powstała organizacja Boot Camp Polska, której celem jest propagowanie aktywności fizycznej oraz ujednolicenie myśli szkoleniowej dotyczącej rea­lizowania treningów przede wszystkim na „świeżym powietrzu”.  

W roku 2014 wprowadzono Fitness Boot Camp do programu nauczania studentów w AWF Katowice, a od 2015 regularnie odbywają się kursy instruktora rekreacji ruchowej Fitness Boot Camp.

Obecnie BC ma zastosowanie w różnych grupach docelowych, dla osób w każdym wieku. Ćwiczenia Boot Camp początkowo był karą za brak zdyscyplinowania. Dziś staje się środkiem treningu zdrowotnego oraz płynącej z niej przyjemności, w trakcie oryginalnej aktywności fizycznej. Boot Camp w tym ostatnim znaczeniu jest przedmiotem tego opracowania. Każda aktywność fitness jest treningiem zdrowotnym, dlatego Boot Camp w piśmiennictwie anglojęzycznym poprzedzany jest słowem Fitness. W tej pracy określenia w formie BC i „Fitness Boot Camp” traktowane są jako synonimy. 

W roku dzięki doktorowi Ryszardowi Grzywocz w 2021 powstało Polskie Stowarzyszenie Boot Camp w oparciu o zdobyte doświadczenia akademickie oraz jako trener Boot Camp (od 2014 roku) postanowił rozpropagować tę formę treningu oudorowego w Polsce.

DZIAŁAMY WSPÓLNIE

Polskie Stowarzyszenie Boot Camp
ul. Krakowska 56
43-190 Mikołów
woj. śląskie

KRS 0000899954
NIP 6351857605
Regon 388885779

  • prezespsbc@gmail.com

  • +48 503 566 619

    czynny od pon. do pt. od 8.00 - 16.00
Copyright 2021 - bcpl.pl